Diagnoza psychologiczna, testy

W diagnozie psychologicznej duże znaczenie mają standaryzowane testy psychologiczne. W naszym ośrodku, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności klinicznej posługujemy się testami badającymi iloraz inteligencji oraz funkcje ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Testy wykorzystywane podczas diagnozy:

WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children) - test inteligencji dla dzieci

 • pozwala ocenić werbalny i niewerbalny iloraz inteligencji IQ

 • składa się z 11 podtestów, badających poziom rozwoju różnych zdolności poznawczych

 • dzieli się na skalę słowną i bezsłowną (wykonawczą)

 • badanie ma charakter indywidualny.

TWAIS-R (PL) (Wechsler Adult Intelligence Scale) - test inteligencji dla dorosłych

 • skonstruowany na tej samej zasadzie co test dla dzieci, ale zadania mają wyższy stopień trudności

Matryc Ravena -test matryc progresywnych

 • diagnozujący tzw. inteligencję niewerbalną niezależną od doświadczenia osoby badanej, jej wykształcenia czy też pochodzenia

 • sprawdza zdolność jednostki do logicznego myślenia

D-2 - test neuropsychologiczny

 • wyniki testu pozwalają ocenić zdolność koncentracji, uwagę, tempo pracy umysłowej oraz dokładność jej wykonania

 • stosowany przez Biomed na początku i na końcu terapii zaburzeń koncentracji uwagi (w celu weryfikacji uzyskanych efektów)

Bender-Kopitz - test neuropsychologiczny dla dzieci

 • bada dojrzałość percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej u dzieci od 5 do 10 roku życia

 • metoda służąca do rozpoznawania mikroorganicznych uszkodzeń mózgu (OUN)

 • badanie ma charakter indywidualny

Pamięci Wzrokowej Bentona - test neuropsychologiczny dla dzieci, młodzieży, dorosłych

 • służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej

 • diagnoza również w kierunku wykrycia ewentualnych zmian organicznych w OUN

 • badanie ma przebieg indywidualny; czas wykonania testu jest nieograniczony.

 • MMSE (Mini Mental State Examination) – test neuropsychologiczny

 • przesiewowa metoda oceny funkcji poznawczych; często używana w diagnostyce otępień.

Fluencji Słownej - test neuropsychologiczny

 • pozwala na zbadanie płynności słownej semantycznej lub literowej w czasie ograniczonym do 60 sekund.

Test Rysowania Zegara - test neuropsychologiczny

 • służy do oceny organizacji wzrokowo- przestrzennej.

Umów się na wizytę

Formularz kontaktowy