Dysleksja rodzaje zaburzeń

Dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń

Dysortografia

problemy z ortografią, przejawiające się między innymi opuszczaniem lub dodawaniem liter, przestawianie liter i sylab. Dysortografia może być korygowana, jednak całkowite ustąpienie objawów występuje bardzo rzadko.

Dysgrafia

zaburzenie polegające na niemożności opanowania poprawnego pisania pod względem graficznym, dziecko zazwyczaj „pisze, tak jak słyszy”. Może mieć również wpływ na problemy z ortografią. Często występuje w przypadkach uszkodzenia tylnych części drugiego lub trzeciego zakrętu czołowego półkuli lewej lub zakrętu nadbrzeżnego. Pismo dysgrafika jest nieestetyczne i nieczytelne.

Dyskalkulia

problemy w matematyce, między innymi z układaniem cyfr w odpowiedniej kolejności, tabliczka mnożenia, zapamiętaniem i zapisywaniem cyfr oraz posługiwaniem się pojęciami matematycznymi.

Dyspraksja

problem z poruszaniem się, prawidłową koordynacją ruchów.