Metoda Warnkego – skuteczna terapia dysleksji, APD, trudnościach w uczeniu się

Naukowcy szacują, że każdego roku od 10 do 15% populacji dzieci cierpi na poważne problemy w nauce. Nawet jeśli mają one przeciętną lub ponadprzeciętną inteligencję. W większości przypadków problemy te dotyczą deficytów w czytaniu, pisaniu i liczeniu.

Ludzki mózg posiada specyficzną właściwość, zwaną plastycznością i jest najbardziej plastyczny w okresie dzieciństwa. Niemniej wykazuje również dużą plastyczność w wieku dorosłym.

Metoda Warnkego jest jednym z ważniejszych narzędzi do niwelowania tych problemów.

Opiera się na trzech podstawowych fundamentach, którymi są:

  • Automatyzacja przetwarzania percepcji w zakresie słuchu i widzenia oraz zdolności motorycznych

  • Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych

  • Rozwój i automatyzacja słownika wizualnego

Zastosowanie Metody Warnkego poprawia centralne przetwarzanie słuchowe i wzrokowe oraz przetwarzanie fonologiczne. Trening Metodą Warnkego może nie tylko poprawić centralne przetwarzanie percepcji. Może też znacząco wpłynąć na umiejętności czytania, pisania i liczenia. Metoda ta może być stosowana w ogólnej profilaktyce dysleksji i dyskalkulii.

Najlepszą formą terapii Metodą Warnkego jest połączenie terapii w gabinecie z terapeutą (minimum raz na tydzień) z treningiem w domu (do pięciu/sześciu jednostek treningowych wykonywanych samodzielnie).